artykuł nr 1

Dostawa wysięgnika hydraulicznego ciągnikowego, głowicy koszącej oraz głowicy odmulającej

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są dostawy
2) Wspólny Słownik Zamówień: CPV 16600000-1, CPV 16310000-1, CPV 42990000-2
3) Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego wysięgnika hydraulicznego ciągnikowego, głowicy koszącej oraz głowicy odmulającej na potrzeby Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.
4) Specyfikacja przedmiotu zamówienia szczegółowo opisana została w Załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia