artykuł nr 1

18 lipca 2017 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco - stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental.
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania