artykuł nr 1

Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Zakładu...

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2 Ciągniki. 3. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 9 do SWZ.